Chcesz się z nami skontaktować?

 

Zapraszamy.

Telefon:      606 916 919
E-mail:      kliknij

Regulamin Kolacji degustacyjnej w Grodnie

Regulamin sprzedaży biletów na kolację degustacyjną Grodno

Informacje ogólne

 1. Kolacja degustacyjna Szefów Pomorza Zachodniego jest wydarzeniem kulinarnym, mającym na celu wspierać rynek regionalnych produktów oraz kuchnię Pomorza Zachodniego. Impreza w dalszej części regulaminu będzie nazywana Wydarzeniem.
 2. Operatorem sprzedaży jest firma know.it Konrad Dembczyński z siedzibą w Szczecinie, ul. Lubelska 29/37, 71-043, NIP: 851 295 80 06.
 3. Organizatorem wydarzenia jest Doradztwo kulinarne Andrzej Jakomulski ul. Kurpińskego 15/60, Gdańsk 80-169, NIP 8551228051.

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów jest prowadzoną drogą elektroniczą za pośrednictwem strony www.szefowiewybrzezazachodniego.pl oraz pocztą elektorniczną dla osób, które dokonały wstępnej rezerwacji miejsca.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie opłaty za udział w wysokości 350 złotych od osoby do dnia 10 czerwca 2019 roku. W przypadku braku płatności rezerwacja zostaje unieważniona.
 3. W trakcie sprzedaży liczy się kolejność wpłat. Po wyczerpaniu miejsc, wpłacone pieniądze będą zwracane, a rezerwacje anulowane.
 4. Uczestnicy zobowiązani są uiścić opłatę na wskazany rachunek bankowy:

know.it Konrad Dembczyński

Lubelska 29/37

71-043 Szczecin

AliorBank: 02 2490 0005 0000 4500 8124 3662

W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska gości.

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy wydarzenia otrzymają potwierdzenie elektroniczne, które stanowi podstawę do udziału w wydarzeniu.
 2. Uczestnik kupując bilet akceptuje zapoznanie się z niniejszym regulaminem, do którego otrzymał dostęp za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej wraz z danymi do przelewu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.szefowiewybrzezazachodniego.pl/regulamingrodno.

Warunki udziału w wydarzeniu

 1. Wydarzenie odbędzie się w Grodnie, pod adresem Centrum Współpracy Międzynarodowej, Grodno 1C, 72-500 Międzyzdroje, dnia 14 czerwca 2019 roku. Rozpoczęcie wydarzenia planowane jest na godzinę 17:00.
 2. Uczestnicy, którzy wpłacili równowartość zamówionych biletów na wydarzenie mają zapewnione miejsce oraz pełny zakres usługi, tj. udział w kolacji degustacyjnej składającej się z 7 setów, możliwość degustacji wyrobów regionalnych, udział w koncercie zespołu Limboski.

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zakup bilety na wydarzenie kulinarne nie podlega zwrotowi.
 2. Istnieje możliwość przekazania biletu osobie trzeciej, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej do 2 dni przed wydarzeniem. Osoby nie będące na liście gości nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu.
 3. W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków lub innej siły wyższej niezależnej od Organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator jest zobowiązany zwrócić pieniądze za zakupione bilety.

Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie usługi, tj. wydarzenia zgodnie z wskazanymi jego elementami wymienionymi w pkt. 2 Warunków udziału w wydarzeniu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wewnętrznego obowiązującego na terenie placówki, w której odbędzie się wydarzenie.
 3. Wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie ponosić będzie uczestnik, który tych szkód dokonał.
 4. Wszelkie szkody wynikłe z następstw nieszczęśliwych przypadków wykraczające poza kwotę ubezpieczenia, które posiada organizator pokryje Uczestnik, który tej szkody dokonał.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo gości w miejscu i czasie, w którym Wydarzenie będzie realizowane.

Warunki końcowe

 1. Strony nie mogą powoływać się na inne ustalenia nie wynikające z niniejszego regulaminu
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji Wydarzenia jest Sąd właściwy miejscowo siedzibie Organizatora.